කොවිඩ් 19 හමුවේ ආවේග කලමනාකාරණය සහ සන්නිවේදනය පිළිබඳ වැඩසටහන

COVID 19 තත්ත්වය තුළ හැඟීම් හා සන්නිවේදනය කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩසටහනක් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ රෝහල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ඒකකය විසින් බස්නාහිර පළාතේ රෝහල්වල සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනයට සම්බන්ධ වෛද්‍ය නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලදී. උතුරු පළාතේ සහ නැගෙනහිර පළාතේ හෙද නිලධාරීන් සඳහා ද එම වැඩසටහන දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පවත්වන ලදී