සුරක්ෂිතව සිටීමට

Covid-19 වෛරසය දැන් වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. වැළැක්වීමේ මාර්ගෝපදේශ සැමවිටම දැඩි ලෙස පිළිපදින්න